Concrete (Scarpa, Giardini)

via

Architextures

Download .jpg
(2000 x 1590px)